Close

Колесник Ольга Олексіївна

E-mail: o.kolesnik@onu.edu.ua

тел.+380970494946

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Z_rQl0QAAAAJ

Посада: Викладач 

Науковий ступінь: Присуджено науковий ступень кандидата економічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 24.09.2020 р. (диплом серії ДК № 057442)

Наукова спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Тема дисертації: «Формування системи антикризового менеджменту банківських установ України»

Базова освіта (вища): Одеський державний економічний університет, магістр, спеціальність 08.00.08 «Фінанси та кредит» (Диплом СК №12020638 від 23.06.2000р.) кваліфікація економіст.

Навчальні дисципліни: «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Бухгалтерський облік і звітність  банках», «Страхові послуги»

Наукові та професійні інтереси: Сучасна теорія грошей, необанкінг, цифровізація фінансових послуг антикризове управління банком, ризик-менеджмент банку, 

Стажування та підвищення кваліфікації: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Островець, Польща) 20-31 січня, 2020 року

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях: Член громадської організації «Інститут соціально-економічних інновацій». Співправцює з громадскістю та органами публічної влади регіону в науково-експертній раді організації, сектор фінансів, банківської справи та страхування, з 2020року.

Нагороди: 

 • 2018, 2019рр — викладач року очима студентів
 • 2021р. — Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону за значні досягнення в реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та багаторічну бездоганну працю
 • 2021р.—Сертифікат тренера фінансової грамотності Національного банку України за активну участь у міжнародній кампанії з фінансової обізнаності «Всесвітній тиждень грошей»

Перелік публікацій: 

Публікації, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

 1. Instruments of Monetary-and-Credit Policy in Terms of Economic Instability/ Olga Kolesnik, Viktoriya Marhasova, Yuliia Kovalenko, Olena Bereslavska, Oleksii Muravskyi, Maiia Fedyshyn. International Journal of Management, Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 43-53, Article ID: IJM_11_05_005 http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5 Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.005 © IAEME Publication Scopus Indexed
 2. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Шрамко О.О. Фінансова екосистема як інноваційна бізнес-модель сучасного банкінгу. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2021. Випуск 68. С. 77-83 (фахове видання, категорія Б з 28.12.2018р.)
 3. Мельник В. М., Колесник О. О. Теоретичні аспекти дослідження сутності антикризового менеджменту банківських установ. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 345-352.(фахове видання 07.05.2019 «Б»(зі змінами від 09.02.21 №157)
 4. Мельник В. М., Колесник О. О. Науково-концептуальні положення підвищення якості функціонування системи антикризового менеджменту банківських установ. Фінансові дослідження. 2019. № 2. URL: https://fr.stu.cn.ua (електронне фахове видання, від 11.07.2017).
 5. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Децентралізація грошового обігу: чи є майбутнє у приватних грошей? Проблеми системного підходу в економіці. 2019. 6(74). Т.3. С. 56-61 2 (фахове видання, категорія Б з 18.12.2018р.)
 6. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Банківський бізнес в епоху цифрової економіки. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2019. 47 (Ч.2). С. 62-68 (фахове видання, категорія Б з 28.12.2018р.)
 7. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Специфіка антикризового управління банком залежно від стадії життєвого циклу. Приазовський економічний вісник. 2019. 2 (13). C.273-277. (фахове видання, категорія Б з 17.03.2018р.)

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» для студентів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківсьа справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі: В.В. Бутенко, ОО. Колесник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2021.47 с. (2,85д.а.)
 2. Методичні рекомендації для вичення навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів денної та заочної форми начання спеціальності «Фінанси, банківсьа справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі: Л.Є Борисова, О.О. Колесник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2021.48 с. (3д.а.)
 3. Методичні рекомендації для вичення навчальної дисципліни «Управління банківсьими ризиками» для студентів денної та заочної форми начання спеціальності «Фінанси, банківсьа справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі: Л.Є Борисова, О.О. Колесник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2021.4 с. ( д.а.)
 4. Методичні рекомендації для вичення навчальної дисципліни «Банківська система» для студентів денної та заочної форми начання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі:  О.О. Колесник. Одеса: ФОП Бондаренко, 2021.40 с. (2,5д.а.)

Тези доповідей:

 1. Колесник О.О. Проблеми підтримки конкурентоспроможності банків під час кризи. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств, регіонів та країн в умовах ринкового середовища: збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Дніпро: ДНУ імені Альфреда Нобеля,2017.С.50-54
 2. Колесник О.О. Пріоритетні моделі стратегічного управління банками в пострикзовий період. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: збірник тез доповідей XХ Всеукраїнської  науково-практичної конференції.Київ:Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,  Європейський   університет,2017. С.34-36
 3. Колесник О.О. Банківська криза як проекція макроекономічного дисбалансу.Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 19-20 квітня, 2017 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2017.  С.80-83
 4. Колесник О.О. Роль фінансової глобалізації у генезі кризових явищ світової економіки.О.О. Колесник, А.С. Скобелєва. Фінансово-кредитна система: вектор розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 квітня 2017 р.)  Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017.  С.75-77
 5. Колесник О.О. Регіональні банки реконструкції та розвитку як елемент антикризової політики держави. О.О. Колесник, Д.С.Перонкова. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріал ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.  С.98-100
 6. Колесник О.О. Інноваційна стратегія комерційних банків в контексті формування сучасної фінансової архітектури  Проблеми формування та розвитку іноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції.Львів:Львівська Політехніка,2017.С. 89-93
 7. Колесник О.О. Голікова-Тінтулова Н.В.Кадровий менеджмент комерційного банку в період кризи. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансві та управління в україні і світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017.С.156-158
 8. Колесник О.О. Агентська проблема корпоративного управлiння в банках.Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції .Харків: ХНАДУ, 2017.  С. 78-79
 9. Колесник О.О.Специфіка адаптації банків до умов цифрової економіки. Матеріали 74-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 27–29 лист. 2019 р.). Одеса : Фенікс, 2019.С.179-182
 10. Колесник О.О., Дроздіна А.А.Міжнародний досвід антикризового управління банком та можливість його імплементації в Україні. Другі економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.- практич. конф. молодих вчених (Одеса, 10 жовт. 2019 р.). Одеса : Фенікс, 2019.С.136-138