Close

Коренкова Ганна Валентинівна

Коренкова Ганна Валентинівна

Посада: Викладач вищої категорії

Науковий ступінь: к.ф-м.н., ДК №051949 видано Інститут металофізики ім.
Г.В. Курдюмова рішенням президії Вищої атестаційної комісії України
28.04.2009, протокол 11-07/1
Наукова спеціальність: 010407 фізика твердого тіла
Тема дисертації: Електронна будова ортованадатів LnVO4(Ln=Y, La-Lu)
Базова освіта (Вища): Південноукраїнський державний педагогічний
університет ім. К.Д.Ушинського, 2002, спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і
методика середньої освіти. Фізика» кваліфікація вчителя фізики і математики,
2003 магістр, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»,
кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

Навчальні дисципліни: Математика для економістів, Дискретна математика,
Диференційні рівняння, Операційні системи
Наукові та професійні інтереси: квантова інформатика
Стажування та підвищення кваліфікації:
11 жовтня — 19 листопада 2021 року, Педагогічним факультетом Білостоцького
університету, «Викладання та дослідження в сучасному університеті: виклики,
рішення та перспективи», Білосток, Польща, 180 навчальних годин (6 ECTS)
Перелік публікацій:
1. Коренкова Г.В. Принципи побудови та функціонування квантового комп’ютера//75
наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників., 25
листопада 2020р. – Одеса, Україна, 2020.
2. Шугайло Ю.Б, Коренкова А.В., Берков Ю.Б. Моделирование импульсного источника
питания с помощью MATLAB// International scientific integration , 13-14 November 2020, USA
3. Коренкова Г.В., Ніцук Ю.А Інформаційні технології в дистанційній освіті// Шкільна
природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку. Всеукраїнська науковопрактична конференція, 25.11.2020
4. HANNA KORENKOVA, Yu. B. Shugailo Distance learning during the COVID-19 pandemic
quarantine restrictions//‘Teaching and learning in a contemporary university: challenges, solutions,
and perspectives’ held on November 18, 2021, Białystok, Poland