Close

Левченко Галина Сергіївна

Посада: Викладач
Науковий ступінь: кандидат історичних наук (диплом ДК No 042887, 26 червня 2017 р., Атестаційною колегією)
Наукова спеціальність: 07.00.01 – Історія України
Тема дисертації: ВНЕСОК ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» У РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1827-1894 рр.) Базова освіта (Вища): Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1994, спеціальність «Історія», кваліфікація історик, викладач історії. 

Навчальні дисципліни: Історія: Україна і світ.
Наукові та професійні інтереси: Головним напрямом досліджень є історія внеску періодичної преси (на прикладі «Одесского Вестника») в розвиток історичного краєзнавства в ХІХ ст. на півдні України; біографістика; історія українського театру в Одесі; історія Імператорського Новоросійського університету та його навчально-допоміжних установ; історія Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету (1865-1920); місце й роль біоісторіографічних студій одеських науковців на межі ХХ-ХХІ ст. у розвиток української історичної науки, а також історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ ― початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні
Стажування та підвищення кваліфікації:
2019 р. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, довідка про стажування, «Актуальні проблеми історії України», 22 березня 2019 р., (108 академічних годин). Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях: з 1995 р. Національна спілка краєзнавців України.
Нагороди: Почесна грамота ректора ОНУ імені І. І. Мечникова, (2019 р.)

Перелік публікацій: Левченко Г. С. Віднайдений рукопис А. В. Флоровського щодо історії газети «Одесский Вестник» // У пошуках гармонії… Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / Наук. ред. і упор. Е. П. Петровський. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 421-437 (0,85 др. арк.).; Левченко Г. С. Газета «Одесский Вестник» (1827– 1894): внесок у розвиток історичного краєзнавства на півдні України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» – Одеса, 2017. – 18 с. (1,05 др. арк.); Левченко Г. С. Етнографічні дослідження в інтерпретації газетних публікацій у другій половині ХІХ ст. (За матеріалами газети «Одесский Вестник») // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. – 460 с. – С. 197–203 (0,5 др. арк.); Левченко Г. С. Законовчителі інославних й іновірних віровчень навчальних закладів Одеси ХІХ – початку ХХ ст.: історія, традиції та особливості // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: збірка наукових праць / відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 208 с. – С. 127–133 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 0,2 др. арк.); Левченко Г. С. Євангелістсько-лютеранське духівництво навчальних закладів Одеси ХІХ – початку ХХ ст. – ознака міжкультурної комунікації суспільства // Реформація і сучасний світ: Філософія. Богослов’я. Наука: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 28–29 вересня 2017 р.) / ред. кол.: Албул С. В., Бевзюк Н. П., Голубович І. В. та ін. – Одеса: Астропринт, 2017. – 188 с. – С. 92–96 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 0,15 др. арк.); Левченко Г. С. Рецепции литературной репутации Сергея Есенина на страницах периодических изданий Одессы в 1920-х – первой половине 1940-х годов // Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. – Вип. 8. – Одесса: Бондаренко М. О., 2017. – 480 с. – С. 161–179 (в соавторстве с В. В. Левченко, М. И. Пиль; автор – 30%; 0,35 др. арк.); Левченко Г. С. Историк Николай Александрович Рожков и профессорская корпорация гуманитариев Императорского Новороссийского университета: между заочным знакомством и конфликтом среди одесских коллег // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2017. – Вып. 19. – 264 с. – С. 92–134 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 1,2 др. арк.); Левченко Г. С. До 90-ї річниці часопису «Краєзнавство» (1927–2017): історія, статистика, особливості // Краєзнавство: науковий журнал. – 2017. – No 3–4. – С. 8–21 (у співавторстві з О. Г. Бажаном і В. В. Левченком; автор – 40 %; 0,4 др. арк.); Левченко Г. С. Ретроспекція комунікаційних зв’язків у науковому просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: з листування Олексія Олександровича Шахматова з Іваном Андрійовичем Линниченком // Ucrainica Mediaevalia. – No 1. – 2018. – С. 109–142 (у співавторстві з Г. С. Левченко; автор – 50 % = 1 др. арк.); Левченко Г. С. Письма А. А. Шахматова к И. А. Линниченко: ретроспекция коммуникационных связей в научном пространстве в конце XIX – в начале ХХ веков // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2018. – Вып. 20. – С. 88–126 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор – 50 % = 1,1 др. арк.); Левченко Г. С. Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях [Рецензія на: Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.- уклад. Л. В. Гарбар; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2017. – 616 с.] // Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 2 (20). – С. 231–236 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор 50% = 0,15 др. арк.; Index Copernicus, РІНЦ); Левченко Г. С. Произведения С. А. Есенина во времени и исторических эпохах: поэма «Песнь о великом походе» и стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» // Проблеми сучасного літературознавства: Збірник наукових праць. Вип. 27. – Одеса: «Астропринт», 2018. – С. 97– 111 (у співавторстві з В. В. Левченком і М. І. Пиль; автор – 30% = 0,15 др. арк.); Левченко Г.С. З історії зародження та становлення газетної справи в Одесі в ХІХ ст. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 7 / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 608 с. – С. 243–249; Левченко Г. С. Сравнение текстов произведений С. А. Есенина разных годов публикаций (поэма «Песнь о великом походе», стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» и «Издатель славный! В этой книге…») // Современные проблемы исследования национальной классики: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения Людмилы Реасовны Кулаковской (г. Якутск, 8–10 октября 2018 г.) / [сост.: П. В. Сивцева-Максимова]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – 360 с. – С. 221–235 (в соавторстве с В. В. Левченко и М. И. Пиль; автор – 30% = 0,2 др. арк.); Левченко Г. С. Становлення та розвиток української бібліографії в ХІХ ст. (на матеріалах газети «Одесский вестник») // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 44–54 (0,5 др. арк.; Index Copernicus, РІНЦ); Левченко Г. С. Изменения в публикациях произведений С. А. Есенина в контексте идеологий культур исторических эпох // Диалог культур сквозь призму искусства: история, теория, прагматика: Материалы VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Диалог культур сквозь призму искусства: история, теория, прагматика» (4–5 и 18–20 октября 2019 г., г. Ростов-на-Дону, г. Нальчик). – Нальчик, 2019. – 300 с. – С. 180–183 (в соавторстве с В. В. Левченко; автор – 50% = 0,2 др. арк.); Левченко Г. С. Нові архівні документи до біографії шукача античних артефактів А. Б. Ашика // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Випуск 29. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 90–96 (0,6 др. арк.); Левченко Г. С. Праці академіка І. І. Замотіна в колекції книг професора Б. В. Варнеке // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 2–3 жовт. 2019 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б- ка; упоряд.: М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева; наук. ред. І. С. Грєбцова; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. В. Великодна. – Одеса: ОНУ, 2019. – С. 139–148 (0,4 др. арк.); Левченко Г. С. Новые штрихи к биографии А. Б. Ашика: собирателя античных древностей Северного Причерноморья // Древний мир: История и археология: рецензируемый сборник научных статей. – М.: Издательство «Спутник +», 2020. – С. 154–160; Левченко Г. С. From anniversary to anniversary: the historiographical and bibliographic reviews of commemorative publications on the history of Odesa I. I. Mechnikov National University // Бібліотечний Меркурій. – 2020. – Вип. 2 (24). – С. 39–70 (2 др. арк.; у співавторстві з В. В. Левченком та О. С. Мурашко; автор 30% – 0,5 др. арк.); Левченко Г. С. Перипетии судьбы профессора Чарльза Кларка: к истории «одесского» периода жизни // Вісник Одеського національного морського університету: Збірник наукових праць. – Ч. 1. – Вып. 2 (62). – 2020. – С. 7–28; Ч. 2. – Вып. 3 (63). – 2020. – С. 5–20 (в соавторстве с В. В. Левченко и А. Б. Ляшенко; автор 35% = 0,6 др. арк.); Левченко Г. С. Законоучители инославных и иноверных вероучений учебных заведений Одессы ХІХ – начала ХХ вв.: духовное измерение поликультурного приграничного пространства Российской империи // Дихотомия войны и мира: приграничные регионы в переломные исторические эпохи: Сборник материалов Всероссийской научно-практической онлайн-конференции. – Псков: Псковский государственный университет; ООО «ПолиАрт Студио», 2020. – С. 118–127 (в соавторстве с В. В. Левченко; автор 50% = 0,4 др. арк.); Levchenko H. Protection Of Monuments Of Archeology, History, And Culture In The European Tradition (Охрана памятников археологии, истории и культуры в европейской традиции) // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. – Volume 117: International Conference on Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism (SCTCMG 2021), 19–21 March, 2021. – Great Britain: Future Academy, 2021. – 2730 р. – Рр. 629–636 (co-authored с I. S. Grebtsova, Yu. A. Dobrolyubskaya, V. V. Levchenko, A. N. Prisyazhnyuk; author – 20% = 0,12 п. л.; Web of Science).