Close

Максимова Юлія Олександрівна

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7O6e9RQAAAAJ&hl=ru

Посада: Викладач ІІ категорії
Базова освіта (Вища): Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
кваліфікація – менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної
діяльності
Навчальні дисципліни: основи економічної теорії, використання ІТ в
економічній діяльності, інформаційні системи та технології в ФКУ
Наукові та професійні інтереси: механізми регулювання економіки,
економічний розвиток, сучасні інформаційні технології в економічній
діяльності
Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. 2018 р. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, на
  факультеті психології та соціальної роботи за програмою «Психологія та
  педагогіка вищої школи» 5 кредитів (150 годин)
 2. 2020 рік. Очно-дистанційний семінар з підвищення кваліфікації
  «Концепція індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та
  практика» з 25.09.2020 р. по 17.10.2020 р.
 3. Онлайн курс підвищення кваліфікації педагогічних, науково-
  педагогічних працівників «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» з 04 по 18 жовтня 2021 р.
 4. Осіння школа «Transfer of Technologies and Innovations: European and
  Ukrainian Experiences» з 03.11 — 10.11.2021 р.

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях:

 • ГО «Спілка економістів України»

Перелік публікацій:

 1. Максимова Ю.О. Значення великих даних у промисловості та економіці. Економіка та
  суспільство. 2021. No 28. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-28-38
 2. Пічугіна Ю.В.,Гусенко О.С., Максимова Ю.О. Економічний аналіз розвитку зовнішньої
  торгівлі одеської області. Економіка та суспільство. 2021 No 23. DOI: 10.32782/2524-
  0072/2021-23-8
 3. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С., Оптимізація ланцюгів поставок на
  підприємстві з використанням сучасних програмних продуктів. Електронний фаховий
  науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»
  . м. Одеса. 2020. Вип. 40. С. 486-490
 4. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С., Імітаційне моделювання удосконалення
  бізнес-процесу морського логістичного кластеру. Науковий журнал «Причорноморські
  економічні студії»
  . м. Одеса.ь2020. Вип. 49. С. 79-82
 5. Максимова Ю.О., Фудім Т.О., Шевченко А.Ю., Сучасні інформаційні технології як
  перспективні засоби розвитку банків України, Електронний фаховий науково-практичний
  журнал «Інфраструктура ринку»
  .2019. No29. С 237-242
 6. Пичугина Ю.В., Максимова Ю.А., Потенциал конкурентоспособного развития сельского
  хозяйства Одесской области. Бізнес-навігатор . 2019 .No 1(50) . С. 39-42
 7. Максимова Ю.О. , Максимов О.С. Інструменти забезпечення споживчої лояльності в
  умовах трансформації поведінки роздрібних клієнтів електронних банківських послуг.
  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні
  економічні відносини та світове господарство»
  . 2018. С. 95–100.
 8. Максимова Ю.О. 4.13. Ефективність використання адаптивних систем документообігу на
  підприємствах. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах
  інноваційних інформаційних технологій
  : монографія / Є. А. Карпенко,О. В. Карпенко, А. І.
  Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. С.344-350
 9. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С., розділ у колективній монографіїї : 8.4
  Сучасні підходи обробки великих інформаційних потоків на підприємствах (С. 416-420).
  Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. –Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I
 10. Максимова Ю.О., Суворов В.Є. Сучасні технології оптимізації великих потоків даних на підприємствах Actual problems of science and practice. Abstracts of XVІ International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden 2021. p.46-47
 11. Максимова Ю.О., Залецька І.О. Вдосконалення роботи сучасного підприємства з використанням адаптивної системи документообігу. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. – Чернівці: Технодрук, 2021. С. 296-298
 12. Максимова Ю.О. , Максимов О.С. Сучасні мeтоди, модeлі та тeхнології аналізу бізнeс-процeсів підприємства . Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р.). Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 167- 170
 13. Максимова Ю.О., Максимов О.С., Кривоножко К.В. Сучасні проблеми та перспективи розвитку ІТ-галузі в Україні. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). Київ 2020. С. 323-325
 14. Максимова Ю.О., Максимов О.С. Управління автоматизованими інформаційними ресурсами у банківській діяльності за умови сучасної трансформації економіки України. Трансформація суспільних наук: соціальноекономічний, лінгвістичний, політичний та IT-виміри: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 11 вересня, 2020 рік. Дніпро С.27-28
 15. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О. Порівняльний аналіз поглядів економічних шкіл на міжнародну торгівлю. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 р.) С. 152-155
 16. Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Мазур Ю.В., Економіка майбутнього — перспективи розвитку 3D друку в Україні. Науково-практичний журнал. Регіональна економіка та управління.. No1 (27). 2020. С. 65-68.
 17. Максимова Ю.О., Зозуля Є.С., Використання сучасних інформаційних технологій у розвитку туристичного бізнесу України // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. С. 626-633.
 18. Максимова Ю.О., Злобін Г.О. Вплив інновацій на ефективність сучасної економіки, Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» 30 листопада 2019, м. Херсон – С. 144–146.
 19. Максимова Ю.О., Мазур Ю.В. Штучний інтелект і його роль у розвитку сучасної економіки, міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, 31 жовтня 2019 р., м. Луцьк — С. 353-355
 20. Максимова Ю.О., Зозуля Є.С. Сучасні засоби оптимізації кредитних ризиків. Другі економіко-правові студії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (10 жовтня 2019 р., м. Одеса)– Одеса : Фенікс, 2019. – С.139-141