Close

Максимов Олександр Семенович

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=N1xYJfMAAAAJ&hl=ru

Посада: Викладач
Базова освіта (Вища): Одеський сільськогосподарський інститут,
спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик
сільського господарства», 1982 р.
Навчальні дисципліни: Архітектура комп`ютерів та системне програмування,
Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, Бази даних та інформаційні
системи
Наукові та професійні інтереси: управління бізнес-процесами підприємства,
процесний аналіз, інформаційні системи та технології

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору. (Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems), Програма підвищення кваліфікації «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (Іnnovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management), з 23.07.2018 р. – 27.07.2018 р.
 • Підвищення кваліфікації з 21-23.04.2021 р., сертифікат тренінгу «Цифрова освіта для викладачів: засоби Microsoft для віддаленого навчання» (0,3 кредиту ECTS)
 • Підвищення кваліфікації з 14 — 23.04.2021 р., сертифікат онлайн курсу від компанії Microsoft Educator Center за програмою «Microsoft Innovative Educator» (3,2 кредиту ECTS)
 • Підвищення кваліфікації з 22.10.2021р. — 21.01.2022 р., сертифікат онлайн курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» розробленого співробітниками Національного університету «Києво-Могилянська академія» у співпраці з компанією «CLARIVATE ANALYTICS», ГО «ЕЛІБУКР» та проєктом «FOSTER» від 21.01.2022р. (3 кредита ECTS)

Перелік публікацій:

 1. Юрасов О., Івашко Л.М., Максимов О.С. Розроблення алгоритмів підтримки ухвалення
  рішень щодо управління товарним асортиментом. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
  теорії і практики.Том1No36.2021.с.260-269 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227782
 2. Oleksandr S. Maksymov , Eugene V. Malakhov, Vitaliy I. Mezhuyev. Model and method for
  representing complex dynamic information objects based on LMS-trees in NoSQLdatabases.Herald
  of Advanced Information Technology. Vol.4 No.3. 2021. Р. 211-224
 3. Максимов О.С., Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О. Імітаційне моделювання удосконалення
  бізнес-процесу морського логістичного кластеру. Науковий журнал «Причорноморські
  економічні студії»
  . м. Одеса. 2020. Вип. 49. С. 79-82.
 4. Максимов О.С., Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О. Оптимізація ланцюгів поставок на
  підприємстві з використанням сучасних програмних продуктів. Електронний фаховий
  науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»
  . м. Одеса. 2020. Вип. 40. С. 486-490
 5. Максимов О.С. Максимова Ю.О. Інструменти забезпечення споживчої лояльності в
  умовах трансформації поведінки роздрібних клієнтів електронних банківських послуг.
  Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні
  відносини та світове господарство»
  . 2018. с. 95–100.
 6. Максимов О.С. Удосконалення процесів управління інформаційними потоками в
  багатоконтурних інформаційних системах підприємства. Електронний науково-практичний
  журнал «Інфраструктура ринку»
  2018. No25. с.487–491.
 7. Максимов О.С., Рудик О.Г., Танасова Н.В. Дослідження наявних інструментів
  моделювання та аналізу бізнес-процесів підприємства. Електронний науково-практичний
  журнал «Інфраструктура ринку»
  . 2018. No25. с.426–431.
 8. Максимов О.С., Шух М.С. Побудова сучасної автоматизованої системи вищого
  навчального закладу. Actual problems of science and practice. Abstracts of XVІ International
  Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden 2021. p.184-185
 9. Максимов О.С, Кравченко К.Д. Побудова та забезпечення функціонування сервісів
  мікросервісной архітектури Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у
  виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку
  : матеріали Всеукраїнської
  науково-практичної Internet-конференції (11-21 березня ,Черкаси). 2021. С. 142-144
 10. Максимов О.С. Максимова Ю.О. , Сучасні мeтоди, модeлі та тeхнології аналізу бізнeс-процeсів підприємства . Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р.). Дніпро: НМетАУ, 2021. С.167- 170
 11. Максимов О.С., Максимова Ю.О., Кривоножко К.В. Сучасні проблеми та перспективи
  розвитку ІТ-галузі в Україні. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним
  загрозам національній безпеці
  : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
  (м. Київ, 7 грудня 2020 року). Київ 2020. С. 323-325
 12. Максимов О.С. , Максимова Ю.О. Управління автоматизованими інформаційними
  ресурсами у банківській діяльності за умови сучасної трансформації економіки
  України. Трансформація суспільних наук: соціально економічний, лінгвістичний, політичний
  та IT-виміри: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1)
  , 11 вересня, 2020 рік.
  Дніпро С.27-28
 13. Максимов О.С., Вимоги до автоматизованої інформаційної системи вищих учбових
  закладів. Збірник тез: X Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та
  космонавтика». Кривий Ріг: КК НАУ, 2019 р., с 106.
 14. Максимов О.О., Вдосконалення операційної діяльності підприємства за допомогою
  інтернет речей (INTERNET OF THINGS,IOT). Збірник матеріалів до VIII-ї, щорічної науково
  – практичної конференції молодих учених: «Сучасні технології в економіці і кібернетиці:
  досвід, проблеми, тенденції, ефективність», с.53-55