Close

Нікогосян Ольга Олександрівна

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=v4rCUzcAAAAJ&hl=ru&oi=ao  

Посада: викладачвищоїкатегорії, викладач-методист

Вчене звання: доцент кафедри соціальних теорій (атестат 12ДЦ №024651 від 14.04.2011)

Науковий ступінь: кандидат політичних наук (диплом ДК №048596 від 08.10.2008) 

Наукова спеціальність: 23.00.02 політичні інститути та процеси 

Тема дисертації: Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах

Базова освіта: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2001р., спеціальність «Політологія», кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін

Навчальні дисципліни: 

 1. Політологія 
 2. Основи соціальної політики
 3. Практичні аспекти соціальної роботи (окремі модулі).

Наукові та професійні інтереси: взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості, система соціального захисту

Стажування та підвищення кваліфікації: 

11.06.-24.06.2018 КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, сертифікат про підвищення кваліфікації «Гендерночутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах» від 24.06.2018 (2,5 кредити ECTS);

11.03.-11.10.2019 ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2145-19 викладачів коледжів (технікумів) соціально-політичних дисциплін від 11.10.2019 (7 кредитів ECTS);

2020 Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат курсу «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадскістю» від 02.04.2020; сертифікат курсу «Взаємодія органів державної влади з громадськістю» від 18.05.2020; 

04.10.-18.10.2021 ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №2GW-076 «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» від 19.10.2021 (1 кредит ECTS).

Нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки України (2020), Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2008), Почесна грамота Одеської обласної ради (2010), Почесна грамота Одеської міської ради (2015). 

Перелік публікацій: 

 1. Нікогосян О.О. Вимоги до соціального захисту при наявній тенденції старіння населення в Україні. Scientific research priorities: theoretical and practical value: proceedings of the III International scientific and practical conference, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 27th-30th of November 2018. Nowy Sącz, Poland, 2018. Р. 42-43. 
 2. Nikogosyan Olga. The development of political parties in civil society. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw, 2019. Р.326-339.
 3. Дехтяр Г., Нікогосян О.О. Інформаційна профілактика проблем насилля по відношенню до жінок. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-16 травня 2019 р. Одеса, 2019. С. 182-184.
 4. Нікогосян О.О. Вплив викладання політології в ЗВО на формування політичної культури молоді. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжн. наук. конф. ч.І., м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 90-91.
 5. Silenko, A., Bezrodna, V., & Nikogosyan, O. Digital economy as a factor in the development of a social state. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. №6(5). Р. 155-162.  
 6. Нікогосян О.О. Вимоги до фахівця з соціальної роботи на тлі реформи системи соціальних послуг. Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи: збірник тез за ред. О. В. Чуйко, м. Київ, 28 жовтня 2020 р. Київ, 2020. С. 52-55. 
 7. Нікогосян О.О., Шевченко Л.І. Стан сучасної пенсійної системи України. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 5 листопада 2020 р. Одеса, 2020. С. 351-353.
 8. Нікогосян О.О., Шленчак A.Ф. Механізми впровадження соціального замовлення. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 5 листопада 2020 р. Одеса, 2020. С. 353-356.
 9. Марина Задорожна, Ольга Нікогосян. Особливості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в умовах динамічного розвитку економіки. Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квітня 2021 р. Київ, 2021. С.104-106.
 10. Нікогосян О.  Соціально-економічна політика України: проблеми та їх вирішення. Міжнародні та політичні дослідження. 2021. Вип. 34. С. 185-193.
 11. Нікогосян О. О., Нікогосян О. С. Соціальне замовлення як спосіб організації надання соціальних послуг населенню. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ міжн. наук. конф. ч.ІІ., м. Дніпро, 26-27 березня 2021 р. Дніпро, 2021. С. 90-92.
 12. Нікогосян О.О. Особливості участі політичних партій у місцевих виборах 2020 р. Науковий журнал «Politicus». 2021. Вип.1. С. 64-68.
 13. Нікогосян О.О. Політологічний аналіз місцевих виборів 2020 р. в Україні: уроки для партій і виборців. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. Одеса: ОНЮА. 2021. С. 89-95.