Close

Тимчук Алла Федорівна

Тимчук Алла Федорівна
Посада: Викладач вищої категорії
Вчене звання: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Наукова спеціальність: 02.00.11. Колоїдна хімія
Тема дисертації: Фізико-хімічні основи флотоекстракційного виділення ПАР.
Базова освіта (Вища): ОНУ імені І.І. Мечникова, 1990, Хімія. Викладач хімії
Навчальні дисципліни: Хімія
Наукові та професійні інтереси: Вивчення флотаційних, сорбційних та
флокуляційних процесів з використанням природних високомолекулярних
сполук та поверхнево-активних речовин.
Стажування та підвищення кваліфікації:
15.03.2018 — 16.04.2018, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського, наказ
№395-18 від 22.02.2018 р. Довідка № 101/181-02 від 26.04 2018)
Перелік публікацій:
1. Тымчук А.Ф., Кожемяк М.А. Экологически безопасные сорбенты для очистки воды/Зб.
Матеріалів конф. «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності». – Мелітополь: Видавн.
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2017. –
193 с. – С. 65-67.
2. A.F. Tymchuk, V.V. Tymchuk Flocculation ability of nanoscale complexes based on chitosan/Abstract
Book of participants of the International Summer School and International research and practice
conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017), Chernivtsi. Edited by Dr. Olena
Fesenko. — Kiev: SME Burlaka, 2017 – 854 p. — P.333
3. А.Ф. Тымчук, О.В. Саламаха Исследование вискозиметрических свойств водно-кислых
растворов производных целлюлозы/ Сб. докл. конф. «Реология и физико-химическая механика
гетерофазных систем» — Москва: Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 2017. –
240 с. – С. 170-173.
4. A.F. Tymchuk, V.V. Tymchuk Natural polymers as adsorbents and flocculants/ Proc. of Ukrainian
Conference with International participation «Chemistry, physics and technology of surface» and
Workshop «Nanostructured biocompatible/bioactive materials». – Kyiv, 2017. — 190 p. – P.166
5. A.F. Tymchuk Study of the flocculation ability of high-molecular compounds/ Abstracts III UkrainianPolish Conference „Membrane and Sorption Processes and Technologies”. — Kyiv, NaUKMA, 2017. –
315 p. — P. 299-300
6. Tymchuk A.F., Tymchuk V.V. Nanoscale complexes on natural polymers as effective flocculants/
Abstract Book of participants of the International research and practice conference «Nanotechnology
and nanomaterials» (NANO-2018), Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. — Kiev: SME Burlaka,
2017 – 818 p. — P.201
7. Tymchuk A.F. Surfactants and natural polymers in flocculation process/ Book of abs. Ukrainian
Conference with International participation «Chemistry, physics and technology of surface» – Kyiv,
2018. — 190 p. – P.165
8. М.А. Кожемяк, А.Ф. Тымчук, П.И. Коев, А. Овезова Флотационная модель извлечения
экотоксикантов из водных растворов/ Зб. Матеріалів конф. «Сучасний світ як результат
антропогенної діяльності». – Мелітополь: Видавн. Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, 2018. – 175 с. – С. 150.
9. A.F. Tymchuk Role of sorption in flocculation process/ Proceeding of Ukrainian conference with
international participation “Chemistry, physics and technology of surface“. – Kyiv, 2019. – 231 p. –
P.196.
10. А.Ф. Тымчук, Е.А. Квасюк Вклад сорбции в эффективность процесса флокуляции суспензий
композициями ПАВ-природный полимер/ Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т.24, вип. 1(69). – с. 80-
92.
11. Тимчук А.Ф. Оптимізація процесу флокуляції суспензій/ А.Ф. Тимчук// Комп’ютерне
моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2019: Збірник наукових
статей Сьомої міжнародної науково-практичної конф. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 –
430 с. – С. 58-63.
12. Тымчук А.Ф. Оптимизация флотофлокуляционного извлечения органических веществ из водных
растворов/ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку –
КМХТ-2020: Збірник наукових статей Восьмої міжнар. наук. конф. — Київ: КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2020 – 462 с.- С. 104-108
13. A.F. Tymchuk Сomplexes of natural polymers as flocсulants / Proceeding of Ukrainian conference with
international participation “Chemistry, physics and technology of surface“. – Kyiv, 2020. – 210 р. – P.
186.
14. А. Ф. Тимчук, А. О. Гросу, А. В. Бабенко Вивчення солюбілізуючої здатності полімер —
колоїдних комплексів, що утворені альгінатом натрію та хлоридом гексадецилпіридинію// Вісник
ОНУ. Хімія. — 2021. — Т. 26, вип. 2(78). – С. 40-47. DOI: https://doi.org/10.18524/2304–
0947.2021.2(78).233827.
15. Тимчук А.Ф., Бабенко А.В. Інтенсифікація процесів вилучення ПАР// Комп’ютерне моделювання
і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021: Збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної
наук.-практ. конф. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 340 с.- С. 265-269
16. Тимчук А.Ф., Менчук В.В. «Фізична хімія». Навчально-методичний посібник для студентів 2
курсу спеціальності «226 Фармація. Промислова Фармація».– Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І.
Мечникова, 2021. – 118 с.
17. Стрельцова О.О., Тимчук А.Ф., Менчук К.М. Колоїдна хімія. Навчально-методичний посібник
для студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» — Одеса: Одес. нац. ун-т І.І.
Мечникова, 2021 . – 128 с.
18. Тымчук А.Ф. Рабочая тетрадь дисциплины «Физическая химия»: методическое пособие
для иностранных студентов II курса специальности 226 «Фармация, промышленная фармация». –
Одеса:Видав. Тов. «Удача». – 63 с.
19. Тимчук А.Ф. Робочий зошит дисципліни «Фізична хімія»: методичний посібник для студентів 2
курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». – Одеса: Видавничий дім
«Гельветика». 2021.– 54 с.
20. Тимчук А.Ф. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів: методичний посібник до дисципліни
вільного вибору студентів 4 курсу першого рівня освіти спеціальності 102 Хімія, 014 Середня
освіта (Хімія) – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2021.– 69 с.
21. Тимчук А.Ф. Мікрохвильова спектроскопія: метод. вказівки до практичних занять з дисципліни
«Фізичні методи дослідження речовин» для студентів 3 курсу за спеціальністю 014 Середня
освіта (Хімія), 102 Хімія / А. Ф. Тимчук. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2021. – 26 с.