Close

Ткаченко Майя Вікторівна

Посада: Викладач вищої категорії, «старший учитель»

Вчене звання: доцент за кафедрою педагогіки, присвоєно 19 жовтня 2006 року; (серія 02ДЦ, номер 013485, дата 19.10.2006 р., Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України)
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, (серія КН, номер 012614, дата 7 листопада 1996 року, Вища атестаційна комісія України, Рішення спеціалізованої Вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України)

Наукова спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тема дисертації: Педагогічні умови виховання гуманності як професійно значущої якості особистості вчителя

Базова освіта (Вища): Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, біологічний факультет, рік закінчення – 1981 рік, спеціальність Біологія, кваліфікація Викладач біології та хімії.

Навчальні дисципліни: Природознавство (Біологія)

Наукові та професійні інтереси: сучасні технології навчання

Стажування та підвищення кваліфікації:
— 2019 рік; ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», кафедра біології і охорони здоров’я; довідка про стажування No1157-14 від 29.05.2019 р. за навчальною програмою «Основи природознавства», (4 кредити ECTS).

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях:

Українська громадська організація «Українська асоціація валеологів» (з 2019 року по теперішній час)

Перелік публікацій:

  1. Гладкій Т. В., Майкова Г. В., Сьомік Л. І., Ткаченко М. В., Павліченко О. Д. Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІУ. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. 127с.
  2. Крупко І. В., Ткаченко М. В. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів засобами інтерактивних технологій навчання на уроках біології. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції з міжнародною участю / за ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. С. 91-94
  3. Ткаченко М. В., Олійник Ю. М. Проблема формування діяльнісного компонента предметних компетентностей учнів з біології. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції з міжнародною участю / за ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. С. 112- 114.
  4. Ткаченко М. В., Гладкій Т. В. Реалізація технології візуалізації навчального матеріалу у процесі фахової підготовки вчителів біології. Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференція (30 квітня 2021р.). Одеса: КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», 2021. С. 156-159. Сертифікат No 0806.
  5. Ткаченко М. В. Технології оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі навчання біології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі». ХХУ Каришинські читання (29-30 травня 2018 року. Полтава, 2018. С. 264 – 266.
  6. Ткаченко М. В. Інноваційні технології навчання як чинник підвищення якості біологічної освіти. Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2017. С. 72-73